t

Home About Citations Opinions Help
    W ostatnich latach medycyna zrobiła ogromne postępy. Możliwości leczenia chorób, łagodzenia bólu i przedłużania życia są w XXI wieku jakościowo lepsze niż dawniej.

Jednak imponujący rozwój medycyny niesie ze sobą również bardzo negatywny skutek:
                                PRZEDŁUŻANIE ŻYCIA WBREW WOLI PACJENTA.

W pewnych sytuacjach skutkuje to indywidulanym cierpieniem i osobistymi tragediami.
Ingerencja medycyny w nasze życie nie powinna odbierać nam prawa do godnej, ludzkiej śmierci.

W XXI wieku ludzkość ma obowiązek uregulowania problemu eutanazji. Jednak międzynarodowe instytucje powołane do rozwiązywania kwestii społecznych, kulturowych, humanitarnych czy dotyczących praw człowieka nie traktują tego tematu z należytą powagą. Większość religii sprzeciwia się eutanazji, a dla rządzących jest to z wielu względów kłopotliwy temat.

Co roku na świecie ok 800 000 osób popełnia samobójstwo, a ponad 10 krotnie jest większa ilość podejmowanych prób samobójczych, z których wiele kończy się tragedią i cierpieniem, których możnaby uniknąć gdyby kwestia eutanazji była mądrze uregulowana prawnie.

                              W XXI WIEKU SPOŁECZEŃSTWO MA OBOWIĄZEK POMÓC TYM,
                                                               KTÓRZY NIE CHCĄ ŻYĆ.


Medicine has made great strides in recent years. The options for treating disease, relieving pain and extending life in the 21st century are qualitatively better than before.

However, the impressive development of medicine also has a very negative effect:
                                EXTENSION OF LIFE AGAINST THE WILL OF THE PATIENT.

In certain situations, this results in individual suffering and personal tragedies.
Medical interference in our lives should not deprive us of the right to a dignified, human death.

In the twenty-first century, mankind has a responsibility to regulate the problem of euthanasia. However, international institutions established to deal with social, cultural, humanitarian and human rights issues do not take it seriously. Most religions oppose euthanasia, and for those in power it is a problematic subject in many ways.

Every year around 800,000 people commit suicide in the world, and there is more than 10 times the number of suicide attempts, many of which end in tragedy and suffering that could have been avoided if the issue of euthanasia were wisely regulated by law.

                             IN THE 21ST CENTURY, SOCIETY HAS A DUTY TO HELP THIS,
                                                         WHO DO NOT WANT TO LIVE.

Copyright © 2002 - LINK SC Email

WORLDWIDE: +44 20 81446844 ■ EUROPE: +48 603119068